Ceník služeb a poplatků

Níže uvedené údaje vychází z Opatření kvestora č. 8/2020 - Ceník poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy


I. Služby uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy


1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie:

50,- Kč za každou i započatou stránku archivem zpracovávaného výpisu nebo opisu.


2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1

30,- Kč za každou započatou ověřovanou stránku.

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

černobílé jednostranné:

A4

A3

1.1.1.1. z volných listů

5,- Kč

8,- Kč

1.1.1.2. z vázaných listů

7,- Kč

12,- Kč


černobílé oboustranné:

A4

A3

1.1.2.1. z volných listů

8,- Kč

12,- Kč

1.1.2.2. z vázaných listů

17,- Kč

22,- Kč


barevné jednostranné:

A4

A3

1.2.1.1. z volných listů

25,- Kč

38,- Kč

1.2.1.2. z vázaných listů

33,- Kč

46,- Kč


barevné oboustranné:

A4

A3

1.2.2.1. z volných listů

40,- Kč

60,- Kč

1.2.2.2. z vázaných listů

53,- Kč

80,- Kč


2. Mikrografické práce

Pořízení mikrozáznamu

1 políčko 35 mm mikrofilmu 45 x 35 mm

32,- Kč

1 políčko 35 mm mikrofilmu 24 x 35 mm

20,- Kč


Kopírování mikrozáznamů

1 políčko bez rozdílu velikosti

15,- Kč


Zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu na běžný kancelářský papír

formát A4 a A3

20,- Kč


3. Digitální reprodukce

Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně

25,- Kč

3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně

60,- Kč

3.1.3. skenování velkých formátů do formátu A0+ včetně

300,- Kč

3.1.4. snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem

200,- Kč

3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem

300,- Kč

3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce

- skenování z pásu filmu

20,- Kč

- skenování fyzicky odděleného filmového pole

50,- Kč

3.1.7. spojování několika vytvořených digitálních fotografií

z velkorozměrné předlohy do 1 obrázku

500,- Kč/1 hodina výkonu

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi

20,- Kč


Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

3.2.1. 1 dokumentační snímek (náhledový) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

350,- Kč

3.2.2. 1 ateliérový snímek (pro tisk) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

1 500,- Kč

3.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz)

25,- Kč

3.4. Zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, archiválií v digitální podobě a replik archiválií způsobem umožňujícím dálkový přístup se nezpoplatňuje.

3.5. Zápis dat

3.5.1. CD včetně zápisu dat

40,- Kč

3.5.2. DVD včetně zápisu dat

60,- Kč


Maximální výše úhrad pro nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě jsou stanoveny pro případy, kdy se tyto poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.


C. Potvrzování shody

1. Kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu

1.1 za zpracování potvrzující doložky

50,- Kč

1.2 za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky

100,- Kč/hod.


2. Repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu

1.1 za zpracování potvrzující doložky

50,- Kč

1.2 za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v digitální podobě

100,- Kč/hod.


3. Potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu se provádí vůči kopiím a replikám archiválií pořízených archivem.

Pokud se shoda potvrzuje vůči kopiím archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši 1.000,- Kč.


II. Další služby

A. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií

1.1. použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje


(pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční)


1.2. užití pro účely kulturně vzdělávací, popularizační, nekomerční (vědeckopopulární a kulturní publikace, digitální prezentace, výstavy apod.) se zpoplatňuje 150,- Kč/1ks


1.3. použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, propagační materiály, kalendáře, pohlednice, videomateriály, reklamní spoty apod.) se zpoplatňuje


1 ks barevné nebo černobílé digitální reprodukce:

v nákladu tiskovin do 600 kusů

1 500,- Kč

v nákladu tiskovin nad 601 kusů (včetně)

3 000,- Kč


Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního zařízení žadatele.


B. Filmování archiválií (s výjimkou naučných nebo kulturně vzdělávacích pořadů)


Základní poplatek 1000,- Kč/každá započatá hodina.


C. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky


1.1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů)

1.1.1. jednoduchá rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 1–2 archivních zdrojů

500,- Kč

1.1.2. náročná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 3–5 archivních zdrojů

700,- Kč

1.1.3. náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů

900,- Kč


1.2. Kancelářská práce

1.2.1. 1 hodina výkonu

200,- Kč


1.3. Manipulační poplatky

1.3.1.balné – zásilky v balících

50,- Kč

1.3.2. balné – zásilky v obálkách do 1 kg

20,- Kč


1.4. Rešerše založená na elektronické databázi

250,- Kč


D. Vyhotovení opisu dokladu o studiu/potvrzení o studiu


1.1. Vyhotovení opisu diplomu, opisu vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, výpisu zkoušek a zápočtů, potvrzení o studiu či zaměstnání (mimo potvrzení pro účely důchodového zabezpečení).

1.1.1 První strana vyhotoveného dokumentu

500,- Kč

1.1.2. Druhá a každá další strana vyhotoveného dokumentu

250,- Kč


1.2. Vyhotovení potvrzení o studiu či zaměstnání

pro účely důchodového řízení

zdarma


Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.Poslední změna: 15. červenec 2020 09:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám