Programové prohlášení


Programové prohlášení Odborné skupiny vysokoškolských a vědeckých archivů České archivní společnosti:


1) Odborná skupina vysokoškolských a vědeckých archivů (dále OS VVA) České archivní společnosti (dále ČAS) se ustanovila dne 6. února 2020 v Ostravě na základě iniciativy níže podepsaných zakladatelů (iniciátorů). V souladu s článkem XXII. platných stanov ČAS předkládá výboru ČAS toto programové prohlášení a žádá jej o posouzení souladu programu a účelu zřízení odborné skupiny s účelem a s cíli ČAS a v případě kladného stanoviska žádá o schválení vzniku odborné skupiny a tohoto programového prohlášení na nejbližší valné hromadě ČAS.


2) OS VVA vzniká v souladu se stanovami ČAS za účelem uspokojování specifických odborných zájmů a aktuálních profesních potřeb členů ČAS, kteří jsou zaměstnanci vysokoškolských a vědeckých archivů a dalších členů ČAS, kteří s těmito archivy spolupracují. Nečlenové ČAS se mohou účastnit jednání a dalších akcí OS VVA jen s hlasem poradním.


3) Vznik odborné skupiny navazuje na pravidelná setkávání, odborné semináře a probíhající úzkou spolupráci zaměstnanců vysokoškolských a vědeckých archivů s více než dvacetiletou tradicí.


4) OS VVA úzce spolupracuje s Odbornou skupinou specializovaných archivů ČAS a doporučuje svým členům podílet se na činnosti této odborné skupiny.


5) OS VVA vzniká s následujícími cíli:

hájit postavení vysokoškolských a vědeckých archivů ve struktuře archivů ČR a v organizaci svých zřizovatelů

· spolupracovat s archivní správou, státními archivy, zřizovateli vysokoškolských a vědeckých archivů a sdruženími těchto zřizovatelů při řešení společných specifických zájmů a potřeb svých členů

· organizovat pravidelná setkání svých členů za účelem sdílení zkušeností a diskuze o odborných otázkách (zejména v oblasti zpracování specifických typů archivních souborů, dohledem nad spisovou službou svých zřizovatelů a výzkumem v oblasti dějin vysokého školství a vědy)

· organizovat odborné a vědecké semináře a konference

· spolupracovat s partnerskými organizacemi vysokoškolských a vědeckých archivů v zahraničí, např. Fachgruppe 8: Archive der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen (Verein deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.); Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich); Fachgruppe der UniversitätsarchivarInnen und ArchivarInnen wissenschaftlicher Einrichtungen (Verband österreichischer Archivarinnen und Archivare); Section on University and Research Institution Archives (International Council on Archives).


6) Orgány OS VVA jsou:

a) členská schůze (setkání členů)

b) výbor OS VVA

c) předseda OS VVA.

Členskou schůzi svolává výbor OS VVA a to zpravidla jednou za dva roky. Členská schůze zejména schvaluje koncepci činnosti OS VVA, volí výbor OS VVA a schvaluje zprávu výboru o činnosti za uplynulé období. Výbor OS VVA volí ze svého středu předsedu. Výbor jedná podle potřeby, přičemž jednání mohou proběhnout vzdáleně. Funkční období výboru a předsedy OS VVA trvá do následující členské schůze.


7) Níže podepsaní iniciátoři vzniku OS VVA si ze svého středu zvolili tyto členy výboru: Daniela Brádlerová, Petr Cajthaml, Petr Kašing, Luděk Navrátil, Sylva Sklenářová. Zvolený výbor si ze svého středu zvolil předsedu Petra Cajthamla, kterého pověřuje jednáním s výborem ČAS a představením programového prohlášení OS VVA na valné hromadě ČAS.


V Ostravě dne 6. února 2020Poslední změna: 6. duben 2023 10:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám