Vědecká rada

Vědecká rada Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.


Nar. 1971, absolventka oboru archivnictví a pomocné vědy historické Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1996) a postgraduálního studia v oboru hospodářské dějiny tamtéž (2005). Zaměstnankyně Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky (vedoucí Oddělení institucionálních fondů po roce 1952). Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny československých vědeckých institucí a vědeckých osobností ve 20. Století. Dále pak na dějiny bankovnictví v meziválečném Československu a vojenskou historii v období první světové války.


Mgr. Petr Cajthaml


Narozen 1974, absolvent oboru historie – české dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1998). Zaměstnanec Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (vedoucí Archivu Univerzity Karlovy). Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny vysokého školství, dějiny propagandy a dějiny československých zpravodajských služeb.


doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.


Narozena 1950, absolventka oboru archivnictví – dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1973). Vědecká aspirantura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1988), habilitace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1999). Zaměstnankyně Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na české a církevní dějiny 16. – 18. století, dějiny vzdělanosti a školství, dějiny správy a kulturní dějiny období baroka.


PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.


Narozen 1973, absolvent oboru historie – archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1999) a postgraduálního studia v oboru pomocné vědy historické tamtéž (2007). Zaměstnanec Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy). Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny vysokoškolské vzdělanosti, kulturní a správní dějiny českých měst v raném novověku a novověku a česko-polské vědecké a kulturní styky.


prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.


Narozen 1931, absolvent oboru archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1955). Habilitace v oboru archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1967) a profesura z téhož oboru tamtéž (1990). Působí na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na středověkou diplomatiku, kodikologii a epigrafiku i na politické, správní a kulturní dějiny pozdního středověku.


Mgr. Jan Kahuda, Ph.D.


Narozen 1974, absolvent oboru archivnictví a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1999). Postgraduální studium v oboru pomocné vědy historické tamtéž (od 2007). Zaměstnance Národního archivu (od 2014 vedoucí oddělení). Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny archivnictví, rodinné archivy, pomocné vědy historické, dějiny správy a edice pramenů.


PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D.


PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D., nar. 1985, absolventka oborů archivnictví, pomocné vědy historické a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2010) a postgraduálního studia historie – obecné dějiny tamtéž (2015). Od roku 2015 je zaměstnankyní Archivu Českého vysokého učení technického v Praze, od roku 2017 působí jako jeho vedoucí. Badatelsky se zaměřuje na dějiny habsburské monarchie ve 2. polovině 19. století, dějiny vzdělanosti a historii vysokých škol, zejména ČVUT a jeho předchůdců.


prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.


Narozen 1954, absolvent oboru archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1978). Vědecká aspirantura na Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd (1987). Habilitace z oboru moderních dějin na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1995) a profesura z téhož oboru tamtéž (2000). Přednáší na Historickém modulu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na mezioborové problémy kulturních a sociálních dějin, dějiny dějepisectví, školství a měst v 16. až 20. století v českých zemích a ve střední Evropě a na moderní německé dějiny.


prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.


Jiří Pokorný narozen 1957 v Praze. Studium archivnictví – dějepis ukončeno v roce 1982. Zaměstnán ve Všeodborovém archivu (1982-88), Archivu ČVUT (1988-91), Historickém ústavu (1991-93), Pedagogické fakultě (1993 dosud) a Všeodborovém archivu (1996 dosud). Zabývá se moderními českými dějinami, dějiny školství a vzdělanosti.


doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.


Narozena 1964, absolventka oboru archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1986). Vědecká aspirantura na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor starší české dějiny (1995). Habilitace na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2005). Zaměstnankyně Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd). Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na kulturní, církevní, hospodářské a sociální dějiny raného novověku, gender history, pomocné vědy historické, dějiny archivnictví, historiografie a edice historických pramenů.


PhDr. Milada Sekyrková, CSc.


Narozena 1966, absolventka oboru archivnictví – pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1988). Vědecká aspirantura v oddělení pro dějiny věd a techniky Československé akademie věd (1992). Zaměstnankyně Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny vědy a techniky, historiografii a dějiny vzdělanosti v novověku.


Mgr. Jan Schwaller


Narozen 1974, absolvent oboru historie – archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1998). Zaměstnanec Archivu hlavního města Prahy (vedoucí Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob). Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na hospodářské, sociální a regionální dějiny 16. – 18. století.


prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.


Narozen 1958, absolvent oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1981). Habilitace z oboru moderních dějin na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (2000), postgraduální studium oboru dějiny medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (2007) a profesura z oboru dějiny lékařství tamtéž (2014). Ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny vědy a vzdělanosti, dějiny univerzit a dějiny medicíny, zvláště lékařských fakult a fakultních nemocnic v Praze v 19. a 20. století.


Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.


Narozen 1976, absolvent oboru historie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2001) a postgraduálního studia v oboru filozofie a dějin přírodních věd a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2006). Vědecký pracovník Kabinetu dějin vědy/ Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny přírodních věd, zvláště na dějiny biologie a medicíny v 19. a 20. století, resp. dějiny genetiky a jejích lékařských aplikací včetně zneužití během období nacionálního socialismu. Zabývá se rovněž problematikou zdravotní politiky v témže období.


prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.


Narozen 1934, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1959). Vědecká aspirantura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1965). Doktor věd Historického ústavu Československé akademie věd (1990). Habilitace z oboru starších českých dějin (1991), profesura z oboru českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1995). Zaměstnanec Centra medievistických studií Akademie věd České republiky (zástupce ředitele). Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na obecnou historii pozdního středověku, humanismus, renesanci a reformaci ve střední Evropě, dějiny středověkých univerzit, středověkou ikonologii a ikonografii a pozdně středověké doktríny a mentality.Poslední změna: 16. leden 2020 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám