PROGRES

Společný program Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy (ÚDAUK) a Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (ÚDLCJ) PROGRES Q-23 „Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti“ navazuje na dosavadní spolupráci a odborné zaměření obou pracovišť, a to nejen v rámci předcházejícího společného programu PRVOUK P 21 Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti. Jeho cílem je výzkum dějin pražské univerzity a dalších vysokých škol v širokém časovém horizontu a středoevropských souvislostech. Univerzitní dějiny jsou přitom vnímány nikoli jako izolovaný směr historického výzkumu, ale v provázanosti se sociálními, kulturními a politickými dějinami a se zřetelem ke komparaci, zejména ve vztahu k roli středoevropských univerzit v nacionálních, ideologických a politických střetech 19. a 20. století.

V průběhu řešení programu PROGRES budou pracovníky ÚDAUK dokončeny Stručné dějiny univerzity Karlovy, bude pokračovat výzkum dosud zpracovávaných témat a otevřena některá nová, zatím méně probádaná témata (prosopografie studentů, dějiny právnické fakulty v raném novověku aj.). Bude pokračovat digitalizace archiválií a výzkum v oblasti dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. ÚDLCJ se zaměří na dokončení biografických slovníků lékařských fakult a vedle dosud zpracovávaných témat také na problematiku paleopatologie, latinské lékařské vědy a dějiny výživy. Ve druhém období programu bude zahájen společný projekt obou pracovišť, syntéza dějin medicíny v českých zemích (monografie v nakladatelství Paseka). Bude pokračovat digitalizace archiválií a výzkum v oblasti dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. Některé významné starší prameny budou zpřístupněny prostřednictvím kritických edic


ÚDAUK je společně s Masarykovým ústavem – Archivem Akademie věd ČR nositelem grantového projektu GA ČR č. 18-20451S „Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: zakladatelské osobnosti historické slavistiky v kontextu vývoje české vědy“ (doba řešení 2018-2020). Podílí se také na řešení projektu GA ČR č. 16-03442S „Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920–1939“ (doba řešení 2016 – 2018).


Poslední změna: 13. duben 2018 16:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám