T. 56. (2016), Fasc. 1

AUC–HUCP, T. 56 (2016), Fasc. 1

HUCP - plný text v nakladatelství Karolinum
HUCP - plný text v nakladatelství KarolinumVýročí a osobnosti


Osudový středověk. Blance Zilynské k životnímu jubileu (Lenka Bobková - Ivana Čornejová)


Bibliografie prací Blanky Zilynské (sestavila Jiřina Urbanová)


Jan Hus jako dějinná výzva (Petr Čornej)


Translatio Studii: Praha a Lipsko 1409 (František Šmahel)


Články


Zdeněk Vašek, Výchova urozených dětí v českých zemích pozdního středověku v díle čtyř dobových autorů


Pavel Soukup, Leonarda Huntpichlera návod ke kázání kříže proti českým kacířům


Jan Černý, Jiným hodným mládencem hotov jsem školu Vašich Milostí fedrovati." Rakovnická partikulární škola a pražská univerzita v předbělohorském období


Lucyna Harc, Uniwersytet czterech poczatków i wielu tradycji


Magdaléna Pokorná, "Podivně se však časy změnily." Roztržka mezi Vilémem Gablerem a Václavem Vladivojem Tomkem v roce 1851


Jitka Bílková, "Hlavním úkolem spolků studentských jest podávati širším vrstvám lidu alespoň malou část vzdělání." Činnost Akademické čtenářské jednoty v Jičíně na počátku 20. století


Jakub Jareš, Programy psané do šuplíku? Promýšlení reformy československých vysokých škol za druhé světové války


Materiály a diskuse


Jana Ratajová, Komise pro slovník sudetoněmeckých nářečí Německé akademie věd v Praze a její materiály v archivu Univerzity Karlovy


Milada Sekyrková - Marek Ďurčanský, Dva dokumenty k počátkům přípravy oslav univerzitního jubilea 1948. Generační pokus o syntézu dějin pražského vysokého učení


Milan Ducháček, Bída tuzemské historické vědy čili ohlédnutí za obraty. Nad knihou Lucie Storchové a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě


Kronika


16. konference archivářů České republiky - Poděbrady 2015 (Kateřina Schwabiková)


Recenze a zprávy


Dějiny medicíny (převážně) v Německu na počátku 21. století: bilance a perspektivy (Petr Svobodný)


Šárka Belšíková - Martin Gaži - Jarmila Hansová, Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa (Marek Brčák)


Jan Harasimowicz, 2. Ksiega pamiatkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Paňstwowego Uniwersytetu we Wroclawiu. Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945 (Jiří Pešek)


Kamila Mádrová, Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakouska-Uherska (Lenka Vašková)


Roman Baron, Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia. Niedocenieni twórcy pomostów miçdzy polska i czeska kultury (XIX-XXI w.) (Marek Ďurčanský)


Hana Kábová, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě (Milan Ducháček)


Lee Benson - Ira Richard Harkavy - John L. Puckett, Dewey's dream: universities and democracies in an age of education reform: civil society, public schools, and democratic citizenship (Jakub Jareš)


Filip Malý - Livia Vrzalová (edd.), Služebníci vědy (Petr Cajthaml)


Cizojazyčná shrnutí


Zdeněk Vašek, Die Erziehung vornehmer Kinder in den böhmischen Ländern des Spätmittelalters anhand der Werke von vier zeitgenössischen Autoren


Pavel Soukup, Leonhard Huntpichlers Anleitung zur Kreuzpredigt gegen die böhmischen Ketzer


Jan Černý, "Mit einem anderen tauglichen Jungen bin ich bereit, die Schule Euer Gnaden zu fördern." Die Rakonitzer Partikularschule und die Prager Universität in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg


Lucyna Harc, Eine Universität mit vier Anfängen und mehreren Traditionen


Magdaléna Pokorná, "Die Zeiten haben sich merkwürdig geändert." Das Zerwürfnis zwischen Vilém Gabler und Václav Vladivoj Tomek im Jahre 1851


Jitka Bílková, "Die Hauptaufgabe der Studentenverbände ist es, breiten Volksschichten wenigstens einen kleinen Teil an Bildung weiterzugeben." Die Tätigkeit des Akademischen Lesevereins in Jičín (Jitschin) zu Beginn des 20. Jahrhunderts


Jakub Jareš, Programme für die Schublade? Nachdenken über Reformen der tschechoslowakischen Hochschulen während des zweiten Weltkriegs


Jana Ratajová, Die Kommission für das Wörterbuch sudetendeutscher Dialekte an der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Prag und ihre Materialien im Archiv der Karlsuniversität


Milada Sekyrková - Marek Ďurčanský, Zwei Dokumente über die beginnenden Vorbereitungen der Universitätsjubiläumsfeiern von 1948. Der Versuch einer Generation, eine Geschichte der Prager Hohen Schule zusammenzustellenPoslední změna: 11. leden 2017 15:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám