T. 60. (2020), Fasc. 1


Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství KarolinumTeil I / Part I: Professorenkollegien. Prosopographische Studien / Groups of professors. Prosopographical Studies


Krzysztof Ożóg, Die ersten Professorengenerationen an der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert

Daniel Luger, Italienische Humanisten an der Universität Wien des 15. Jahrhundert zwischen Förderung und Ablehnung

Wolfgang Mährle, Eine frühneuzeitliche „Familienuniversität“? Das Professorenkollegium der Nürnberger Hohen Schule und Universität Altdorf 1575–1809

Michal Svatoš, Die Anfänge des Professorenstandes an der Prager Universität (Eine terminologische Untersuchung)

Blanka Zilynská, Die Beendigung der Konfessionalisierung der Prager Universität an der Wende von den 1450er zu den 1460er Jahren am Beispiel des Schicksals aktiver katholischer Magister

Robert T. Tomczak, Polish professors at Prague universities (14th–18th centuries). A prosopographic studyTeil II / Part II: Professoren und die Erinnerungskultur / Professors and the Culture of Rememberance


Werner W. Schnabel, Professoren in Stammbüchern – Stammbücher von Professoren. Rollenkonstellationen und inszenatorische Praxis

Martin Holý – Mlada Holá, Zwischen Realität und Mythos. Tod und Begräbnisse von Professoren der Prager Universität vom 15. bis zum frühen 17. Jahrhundert


Teil III / Part III: Bibliotheken der Professoren / Libraries of Professors


Ivan Hlaváček, Magisterbibliotheken an der Prager Universität im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit

Jiří Pešek, Vom Professor zum Stadtschreiber: M. Jacobus Codicillus († 1576) und seine Bibliothek


Teil IV / Part IV: Datenbanken / Databases


Ingo Runde, From university matriculation registers to historical personal databases. Digitisation, indexing and prosopographic classification

Jana Synovcová Borovičková – Jaroslava Škudrnová, Prosopographical Datatabases in the Context of Modern Research in the History of Universities – Universitas Magistrorum (1358–1622) Database


Teil V / Part V: Literarische Tätigkeit / Literary Activity


Joseph S. Freedman, The Literary Production of Philosophy Professors 16th- and 17th-Century Central Europe: A Brief Overview

Marcela Slavíková, Lectures on Homer at non-Catholic Universities in Central Europe as attested in Matthaeus Collinus’s Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius’s Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538)

Marta Vaculínová, Digna favore simplicitas. Mittelalterliche Handschriften als Vorlage der neulateinischen Dichtungen des Johannes Campanus und seiner Schüler


Teil VI / Part VI: Tätigkeit außerhalb der Universität / Activity outside the University


Heike Hawicks, Heidelberg and Hussitism. Professors as envoys, experts and inquisitors

Klaus D. Beims, Professoren und ihre Nebentätigkeiten anhand der Viten von Melchior Adam – Karrieren auβerhalb der Universität

Marek Ďurčanský, Professors of the Prague Utraquist University and Their Careers in the Urban Milieu (1526–1622)


Rezensionen / Reviews


Benjamin Müsegades – Ingo Runde (Hgg.), Universitäten und ihr Umfeld. Südwesten und Reich in Mittelalter und Früher Neuzeit. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2019 (Mlada Holá)

Hus, a Polemicist and a Fighter. Magistri Iohannis Hus Constantiensia, ediderunt Helena Krmíčková et al., Turnhout, Brepols Publishers 2016 (Blanka Zilynská)

Mlada Holá, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny – správa – úřední písemnosti (do roku 1622), Karolinum, Praha 2017 (Blanka Zilynská – Marek Ďurčanský)


Tschechische Zusammenfassungen / Czech summaries


Krzysztof Ożóg, První generace profesorů na krakovské univerzitě v 15. století

Daniel Luger, Italští humanisté na vídeňské univerzitě v 15. století – mezi podporou a odmítnutím

Wolfgang Mährle, Raněnovověká „rodinná univerzita“? Profesorské kolegium norimberské vysoké školy a univerzity Altdorf 1575–1809

Michal Svatoš, Počátky profesorského stavu na pražské univerzitě (Terminologická studie)

Blanka Zilynská, Završení konfesionalizace pražské univerzity na přelomu 50. a 60. let 15. století na příkladu osudu aktivních katolických mistrů

Robert T. Tomczak, Polští profesoři na pražských univerzitách (15.–18. století). Prosopografická studie

Werner Wilhelm Schnabel, Profesoři v památnících – památníky profesorů. Konstelace rolí a inscenační praxe

Mlada Holá – Martin Holý, Mezi realitou a mýtem. Smrt a pohřby profesorů pražské univerzity od 15. do počátku 17. století

Ivan Hlaváček, Knihovny mistrů pražské univerzity na konci středověku a v raném novověku

Jiří Pešek, Od profesury k profesi městského písaře: M. Jacobus Codicillus († 1576) a jeho knihovna

Ingo Runde, Von Universitätsmatrikeln zur historischen Personendatenbank. Digitalisierung, Erschlieβung und prosopographische Zuordnung / Od univerzitních matrik k historickým databázím osob. Digitalizace, indexování a prosopografická klasifikace

Jana Synovcová Borovičková – Jaroslava Škudrnová, Prosopografické databáze v kontextu moderního bádání o dějinách univerzit – databáze Universitas Magistrorum (1358–1622)

Joseph S. Freedman, Literární produkce profesorů filosofie ve střední Evropě 16. a 17. století: krátký přehled

Marcela Slavíková, Přednášky o Homérovi na nekatolických univerzitách střední Evropy na základě děl Specimen studii ac laborum (1557) Matouše Collina a Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538) Jáchyma Cameraria

Marta Vaculínová, Digna favore simplicitas. Středověké rukopisy jako předloha pro latinské básně Jana Campana a jeho žáků

Heike Hawicks, Heidelberg und Hussitismus: Professoren als Botschafter, Autoren von Wohlwollen und Inquisitoren / Heidelberg a husitismus: profesoři jako vyslanci, autoři dobrozdání a inkvizitoři

Klaus-Dieter Beims, Profesoři a jejich vedlejší činnosti podle spisu Vitae (Životy) Melchiora Adama – kariéry mimo univerzitu

Marek Ďurčanský, Profesoři pražské utrakvistické univerzity a jejich kariéry v městském prostředí (1526–1622)Poslední změna: 17. březen 2021 15:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám