T. 63 (2023), Fasc. 1

Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství KarolinumEditorial

Matthias Asche, Christian Hesse, Martin Holý


Artikel / Articles

Matthias Asche: Das höhere Bildungswesen der Schweiz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Institutionen und Formen der Peregrinatio academica


Teil I / Part I: Studentenmigration: Basel – Ungarn – Polen – Böhmische Länder / Student Migration: Basel – Hungary – Poland – Bohemian lands

Christian Hesse, Herkunft und Wirkungsorte von Besuchern der Universität Basel, 1460–1550. Forschungsperspektiven und Zugänge einer Digital History

Wolfgang Mährle, Süddeutsche Reichsstädter an der Universität Basel (1460–1802)

Ádám Hegyi, Das Netzwerk der ungarländischen Studenten in Basel im 16. und 17. Jahrhundert. Unbekannte Beziehungen in den Hochschulschriften

Robert Tomczak, Polish and Lithuanian Students at the University of Basel from the Sixteenth to the Seventeenth Century

Maciej Ptaszyński, Kulturtransfer zwischen Basel und Polen. Die Universität Basel und die politischen und intellektuellen Eliten in Polen-Litauen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

Martin Holý, Die Universität Basel und die böhmischen Länder (1460–1630). Eine Matrikelauswertung

Marta Vaculínová, Studenten aus den Böhmischen Ländern und ihre literarischen Aktivitäten im Umfeld der Universität Basel am Anfang des Dreißigjährigen Krieges


Teil II / Part II: Gelehrtennetzwerke / Scholarly networks

Kaspar Gubler, Gelehrtennetzwerke an der Universität Basel und ihre Verbindungen nach Ostmitteleuropa 1460–1550. Perspektiven zu Forschungsdaten aus dem Repertorium Academicum Germanicum (RAG)

Amy Nelson Burnett, University Attendance and the Development of a Correspondence Network: The Case of Basel, ca. 1500–1550

Marie Ryantová, Böhmische Studenten in Basel und ihre Kontakte anhand von Stammbüchern

Ondřej Podavka, Ladislav Velen of Žerotín and his Study Stay in Switzerland


Teil III / Part III: Buchkultur / Book culture

Vojtěch Večeře, Johann Ulrich Surgantʼs Manuale curatorum predicandi as a product of medieval intellectual heritage in Basel libraries. The example of knowledge transmission at the turn of the hand-written and printed book culture epochs

Kamil Boldan, On the Importance of Basel Prints for the Czech Lands


Rezensionen / Reviews

Heike Hawicks – Ingo Runde (Hgg.), Universitätsmatrikeln im deutschen Südwesten. Bestände, Erschließung und digitale Präsentation, Heidelberg 2020 (Rez. Marek Brčák)

Sean A. Otto, John Wyclif, New Perspectives on an Old Controversy, Eugene (Oregon) 2021 (rev. Martin Dekarli – Luke DeWeese)

Heike Hawicks – Harald Berger, Marsilius von Inghen und die Niederrheinlande. Zum 625. Todestag des Gründungsrektors der Heidelberger Universität, Heidelberg 2021 (Rez. Blanka Zilynská)

Robert T. Tomczak, Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w okresie średniowiecza. Studium prozopograficzne, Poznań 2020; Ders., Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w XVI–XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Poznań 2021 (rev. Blanka Zilynská – Marek Ďurčanský)


Tschechische Zusammenfassungen / Czech summaries

Matthias Asche, Vysokoškolské vzdělávání ve Švýcarsku v pozdním středověku a raném novověku: Instituce a formy peregrinatio academica

Christian Hesse, Původ a místa působení návštěvníků basilejské univerzity, 1460–1550. Perspektivy výzkumu a přístupy „digitální historie“

Wolfgang Mährle, Obyvatelé jihoněmeckých říšských měst na univerzitě v Basileji (1460–1802)

Ádám Hegyi, Komunikační síť studentů z Uher v Basileji v 16. a 17. století. Vztahy dokumentované vysokoškolskými spisy

Robert Tomczak, Polští a litevští studenti na univerzitě v Basileji od 15. do 17. století

Maciej Ptaszyński, Kulturní transfer mezi Basilejí a Polskem. Basilejská univerzita a politické a intelektuální elity Polsko-litevské unie v první polovině 16. století

Martin Holý, Basilejská univerzita a české země (1460–1630). Vyhodnocení matrik

Marta Vaculínová, Studenti z českých zemí a jejich literární aktivity v prostředí basilejské univerzity na počátku Třicetileté války

Kaspar Gubler, Sítě učenců na univerzitě v Basileji a jejich vazby na středovýchodní Evropu 1460–1550. Pohledy na výzkumná data z databáze Repertorium Academicum Germanicum (RAG)

Amy Nelson Burnett, Návštěvnost univerzit a rozvoj korespondenční sítě: případ Basilej, cca 1500–1550

Marie Ryantová, Čeští studenti v Basileji a jejich kontakty podle štambuchů

Ondřej Podavka, Ladislav Velen ze Žerotína a jeho studijní pobyt ve Švýcarsku

Vojtěch Večeře, Manuale curatorum predicandi Johanna Ulricha Surganta jako produkt středověkého intelektuálního dědictví v basilejských knihovnách. Příklad přenosu vědění na přelomu epoch rukopisné a tištěné knižní kultury

Kamil Boldan, K významu basilejského knihtisku pro české země
Poslední změna: 26. únor 2024 10:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám