T. 58. (2018), Fasc. 2

AUC–HUCP, T. 58. (2018) Fasc. 2


Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství KarolinumČlánky


Úvodem (Bilanční příspěvky z XI. sjezdu historiků v Olomouci)

Marek Ďurčanský – Blanka Zilynská, Zpřístupňování pramenů k dějinám univerzit předmoderní doby ve střední Evropě. Ohlédnutí za posledními dvěma dekádami a výhledy do budoucna

Mlada Holá – Martin Holý, Dějiny středověké a raněnovověké vzdělanosti v českém historickém výzkumu. Tradice – aktuální trendy – perspektivy

Vladimír Urbánek, Raně novověká republika učenců a www: digitální metody zkoumání učeneckých korespondenčních sítí

Petr Kadlec, Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.–20. století – bilance a perspektivy výzkumu

Marie Bahenská, Vzdělávání žen jako téma české historiografie po roce 1989

Miroslav Novotný, Škola – město – region. Regionálně zaměřený výzkum dějin školství a vzdělanosti v českých zemích po roce 1989

Petr Svobodný, Dějiny medicíny jako dějiny vědy a vzdělanosti

Marek Ďurčanský, Pražská univerzita za vlády Ferdinanda I. – její vztah k panovníkovi a k pražským městůmKronika


Zkoušky, tituly a diplomy. Potvrzení kompetencí získaných univerzitním studiem od středověku do současnosti (P. Svobodný)


Recenze a zprávy


Armin Kohnle – Thomas Krzenck (Hgg.), Johannes Hus deutsch, Leipzig 2017 (Blanka Zilynská)

Paulus Filip – Steinová Šárka – Štěchovský Jiří, Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945, Praha 2017 (Milada Sekyrková)

Ewa Dziurzyńska – Martina Šumová (edd.), Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem, Kraków 2017 (Marek Ďurčanský)

Karel Černý – Ludmila Hlaváčková (edd.) a kolektiv autorů, Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008, I. díl (A–L), Praha 2018 (P. Svobodný)


Cizojazyčná shrnutí


Marek Ďurčanský – Blanka Zilynská, Die Zugänglichkeit von Quellen zur Universitätsgeschichte des vormodernen Mitteleuropa. Ein Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte und eine Vorschau auf die Zukunft

Mlada Holá – Martin Holý, Geschichte der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bildung in der tschechischen Geschichtsforschung. Tradition – aktuelle Trends – Perspektiven

Vladimír Urbánek, Die frühneuzeitliche Gelehrtenrepublik und das Web: digitale Untersuchungsmethoden gelehrter Korrespondenznetzwerke

Petr Kadlec, Das Studium der Geschichte der Bildung in den böhmischen Ländern des 18.–20. Jahrhunderts – Bilanz und Forschungsperspektiven

Marie Bahenská, Die Frauenbildung als Thema der tschechischen Historiografie nach 1989

Miroslav Novotný, Schule – Stadt – Region. Die regional orientierte Forschung zur Geschichte des Schulwesens und der Bildung in den böhmischen Ländern nach 1989

Petr Svobodný, Die Geschichte der Medizin als Wissenschafts- und Bildungsgeschichte

Marek Ďurčanský, Die Prager Universität unter Ferdinand I. – ihre Beziehung zum Herrscher und zu den Prager Städten


Poslední změna: 3. leden 2020 14:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám