T. 58. (2018), Fasc.1

AUC–HUCP, T. 58. (2018) Fasc. 1


HUCP - plný text v nakladatelství Karolinum
HUCP - plný text v nakladatelství KarolinumVýročí a osobnosti


Můj žák, učitel a přítel Petr Svobodný (Ludmila Hlaváčková)

Bibliografie Petra Svobodného (zpracovala Jiřina Urbanová)


Články


Dějiny medicíny a lékařských fakult

Tomáš Alušík, Literární prameny k řecké medicíně prehistorického a "temného" období (do roku 600 př. Kr.)

Marek Brčák – Roman Elner, Vzdělávání farmaceutů na pražských univerzitách v letech 1804–1953 pohledem studijních předpisů

Ludmila Hlaváčková, Z jakých učebnic studovali posluchači pražské lékařské fakulty v prvé polovině 19. století?

Vladimír Karpenko, Michael Maier a jeho spis De medicina regia (1609)

Marie Ryantová, Exulant Jiří Holík a jeho kontakty s lékaři v německých zemích a Pobaltí

Michal Šimůnek, Entfernung/Reinigung/Entjudung: Důsledky nacistické rasové perzekuce pro profesorský sbor Lékařské fakulty Německé univerzity v Praze, 1938–1945

David Tomíček, Vybrané zdravovědné aspekty cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Michal Továrek, Ortoped Miroslav Jaroš (1897–1970)

Bohdan Zilynskyj, Těžký život ukrajinského studenta pražské lékařské fakulty. Úvaha o dvou anonymních příspěvcích Peroutkovy Přítomnosti z roku 1930


Dějiny školství a vědy


Dana Musilová, Profese vědkyně optikou prvních příruček pro volbu ženských povolání

Jana Ratajová, Rigorózní řízení Wolfganga Wolframa von Wolmar. Příspěvek k dějinám studia politických prominentů

Emilie Těšínská, Otázka návratu několika fyziků německé národnosti do Československa po druhé světové válce

Lenka Vašková, Založení Academie Petriny v roce 1775. Příspěvek k počátkům vyššího vzdělávání v Lotyšsku

Růžena Zaoralová – Roman Zaoral, Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v meziválečném období

Blanka Zilynská, Mistr Jan Hus a pražská univerzita: několik zamyšlení nad možnostmi poznání jejich vzájemného vztahu a Husovy pedagogické činnosti


Materiálové studie a vzpomínky


Garry B. Cohen, An American Remembers the Charles University Archive in the Era of Normalization

Ivana Čornejová, Hrst vzpomínek na novodobou historii univerzitního archivu, aneb od Kavky po Litsche

Marek Ďurčanský, Karolinum očima krakovského profesora: návštěvy lékaře Fryderyka Hechela v Praze v říjnu 1843 a v červenci 1846

Ivan Hlaváček, Miscellanea ex Archivo Coronae regni Bohemiae. Diplomatický původ a vypovídací hodnota listin dvou slezských měst Pačkova a Grotkova z r. 1383

Milan Chmelař, Historie výuky lékařské elektroniky na Elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně

Josef Petráň (†), Působnost komisí pro obnovu, památkovou ochranu a využití Karolina 1934–2017

Milada Sekyrková, Císařský dekret ze 6. srpna 1755

Martin Vonka, Tovární komíny – nevítaní sousedé, znečišťovatelé ovzduší a hyzditelé panoramatKronika – recenze – zprávy


17. celostátní archivní konference v Liberci (Petr Cajthaml – Katka Schwabiková)

Třeboňský pohled na zpřístupňování archivů. Archivum Trebonense 14, 2017 (Jan Jindra)

František Šmahel, Alma mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy (Michal Svatoš)

Elisabeth Tuisl, Die Medizinische Fakultät der Universität Wien im Mittelalter. Von der Gründung der Universität 1365 bis zum Tod Kaiser Maxmilians I. 1519 (Karel Černý)Cizojazyčná shrnutí


Tomáš Alušík, Literarische Quellen zur griechischen Medizin der prähistorischen Zeit und des „dunklen“ Zeitalters (bis 600 v. Chr.)

Marek Brčák – Roman Elner, Die Pharmazeutikerausbildung an den Prager Universitäten der Jahre 1804–1953 mit Blick auf die Studienvorschriften

Ludmila Hlaváčková, Welche Lehrbücher studierten die Hörer der Prager medizinischen Fakultät in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts?

Vladimír Karpenko, Michael Maier und seine Schrift De medicina regia (1609)

Marie Ryantová, Der Emigrant Jiří Holík und seine Kontakte zu Ärzten in den deutschen Ländern und im Baltikum

Michal V. Šimůnek, Entfernung/Reinigung/Entjudung: Die Folgen der nazistischen Rassenverfolgung für das Professorenkollegium der Medizinischen Fakultät der Deutschen Universität Prag, 1938–1945

David Tomíček, Ausgewählte gesundheitswissenschaftliche Aspekte der Reisebeschreibung Christoph Harants von Polschitz und Weseritz

Michal Továrek, Der Orthopäde Miroslav Jaroš (1897–1970)

Bohdan Zilynskyj, Das schwere Leben eines ukrainischen Studenten der Prager medizinischen Fakultät. Betrachtungen zu zwei anonymen Beiträgen in der Peroutka‘schen Zeitschrift Přítomnost aus dem Jahre 1930

Dana Musilová, Der Beruf der Wissenschaftlerin aus der Sicht der ersten Handbücher für Frauenberufe

Jana Ratajová, Das Rigorosum von Wolfgang Wolfram von Wolmar. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums politischer Prominenter

Emilie Těšínská, Die Frage der Rückkehr von Physikern deutscher Nationalität in die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg

Lenka Vašková, Die Gründung der Academie Petrina im Jahre 1775. Ein Beitrag zu den Anfängen der höheren Bildung in Lettland

Růžena Zaoralová – Roman Zaoral, Die Staatliche Masarykschule für Gesundheits- und Sozialfürsorge in der Zwischenkriegszeit

Blanka Zilynská, Magister Jan Hus und die Prager Universität: Gedanken über mögliche Erkenntnisse ihrer Beziehungen zueinander und űber Hussens pädagogische Tätigkeiten

Garry B. Cohen, Ein Amerikaner erinnert sich an das Archiv der Karlsuniversität zur Zeit der Normalisierung

Ivana Čornejová, Eine Handvoll Erinnerungen an die jüngste Geschichte des Universitätsarchivs oder: von Kavka bis zu Litsch

Marek Ďurčanský, Das Karolinum mit den Augen eines Krakauer Professors: die Pragbesuche des Arztes Fryderyk Hechel im Oktober 1843 und im Juli 1846

Ivan Hlaváček, Miscellanea ex Archivo Coronae regni Bohemiae. Diplomatische Herkunft und Aussagewert zweier Urkunden der schlesischen Städte Patschkau und Grottkau aus dem Jahre 1383

Milan Chmelař, Geschichte der Medizinelektronik als Unterrichtsfach an der Elektrotechnischen Fakultät der Technischen Hochschule in Brünn (Brno)

Josef Petráň (†), Der Wirkungsbereich der Kommissionen für Erneuerung, Denkmalschutz und Nutzung des Karolinums 1934–2017

Milada Sekyrková, Ein kaiserliches Dekret vom 6. August 1755

Martin Vonka, Fabrikschornsteine – ungeladene Nachbarn, Umweltverschmutzer und Panoramaschänder

Poslední změna: 1. březen 2019 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám