Starší čísla

AUC-HUCP, T. 54 (2014), Fasc. 1


ŠIMŮNEK, Michal V.: Anthropology & Monstrosity, p. 13-19; Ferdinand, Ursula: Designing the ‘Umvolkung’. Nazi Social Anthropology (Sozialanthropologie) – Karl Valentin and His concept of Ethnic Re-Engineering, 1940–1945, p. 23-54; Šimůnek, Michal V. – Hoßfeld, Uwe: The Avantgarde of the ‘Rasse’. Nazi ‘Racial Biology’ at the German Charles University in Prague, 1940–1945, p. 55-104


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 54 (2014), Fasc. 2


Dekarli, Martin: „Suppositio ‚universalia realia sunt ponenda’ est admittenda“. Nominalismus a realismus na pražské univerzitě v pozdním středověku ve světle jednoho anonymního logického traktátu z let 1394–1397, s. 11-42; Raška, Jakub: Hodnotový systém ve výuce Normální školy v Praze na přelomu 18. a 19. století. Příspěvek k dějinám státu, s. 43-75; Hlobil, Tomáš: Estetika podle studijních plánů vídeňského dvora a seznamů přednášek rakouských univerzit a lyceí v letech 1805 až 1848 (Vídeň, Praha, Lvov, Štýrský Hradec, Innsbruck, Olomouc), s. 77-103; Hannová, Daniela: Problémoví elegáni. Arabští studenti v Praze v 50. a 60. letech 20. století, s. 105-125; Těšínská, Emilie: Několik dodatků k životopisu českého fyzika Augusta Žáčka, s. 127-203


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 53 (2013), Fasc. 1


ŠMAHEL, František: Máme právo oslavovat?, s. 13-15; DOLEŽALOVÁ, Eva: Jan Hus mezi konfesemi. Zamyšlení nad odkazem Jana Husa a jeho díla (post)moderní církvi a společnosti, s. 17-21; ČORNEJ, Petr: Vnímání husitství v české moderní a postmoderní společnosti, s. 25-34 ; ZILYNSKÁ, Blanka: Hus a vdova Fída – legenda a skutečnost jednoho místa paměti, s. 35-42; KOŘALKA, Jiří: Jan Hus – posila Čechů v cizině, s. 43-46; BENEŠ, Jiří: Málo známá -husovská biografie Melchiora Vischera z r. 1940, s. 47-51; HELAN, Pavel: K druhému životu Jana Husa, s. 53-58; HAUSER, Michael: Hus a procedura re-formace. Badiouovskái interpretace Mistra Jana Husa, s. 59-67; KRZENCK, Thomas: Die aktuelle Popularisierung des Hus-Bildes in Deutschland, s. 69-78; STUDNIČKOVÁ, Milada: Středověká vyobrazení Jana Husa – teologické interpretace historických událostí, s. 79-92; ČORNEJOVÁ, Ivana: Prameny k dějinám pražské univerzity v ústředním jezuitském archivu v Římě, s. 95-101.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 53 (2013), Fasc. 2


ŠMAHEL, František: Drobné záhady rejstříku Rečkovy koleje, s. 11-21; ODSTRČILÍK, Jan: Poučení o správném způsobu studia ve středověkém traktátu De modulo studendi (VK Olomouc, M 1 357), s. 23-39; HOLÁ, Milada: Alumni koleje Českého národa na pražské univerzitě v letech 1542-1611, s. 41-80; STOFF, Franziska: Zwischen den Stühlen. Zum Angliederungsprozess der Deutschen Akademie für Musik und darstellende Kunst in Prag an die Deutsche Karls-Universität 1938-1945, s. 81-153; ČURDA, Vojtěch: Filosofické putování Milana Machovce, s. 155-173.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 52 (2012), Fasc. 1


JAREŠ, Jakub: Dějiny vysokého školství v Československu po roce 1945. Otázky a podněty, s. 13-23 ; URBÁŠEK, Pavel: Věda a vysokoškolský vzdělávací systém ve vztahu k proměnám hospodářského mechanismu v Československu (České republice) od roku 1945 do současnosti, s. 25-38 ; BIOLKOVÁ, Jindra – KAŠING, Petr: Vývoj vysoké školy báňské v podmínkách regionu v letech 1945-1969, s. 39-60 ; CAJTHAML, Petr: Proměny role univerzit v systému vysokých škol v 50. letech 20. století, s. 61-69 ; ČORNEJOVÁ, Ivana: Esej Sira Hectora Hetheringtona o univerzitní autonomii, s. 75-96.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 52 (2012), Fasc. 2


HLAVÁČEK, Ivan: Docent Vilém Herold zemřel, s. 11-13; STOČES, Jiří: Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386-1417, s. 17-28; KOTAU, Pavel: Pražské obecné učení a peregrinatio academica obyvatel velkoknížectví litevského v letech 1385-1430, s. 29-43; ZOUHAR, Jakub: Osobnost a dílo Františka Pubičky S.I. (1722-1807) ve světle české historiografie, s. 45+-67; JANUŠKA, Jiří: Dějiny výuky maďarské filologie na českých univerzitách, s. 69-100; DUCHÁČEK, Milan: Václav Chaloupecký a budování historického semináře Univerzity Komenského, s. 101-134.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 52 (2012), Suppl. 1


Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu. K vydání připravili Hana Kábová a Mikuláš Čtvrtník


Zdeněk Beneš jubilující


MED, Jaroslav: Trocha vzpomínání, s. 13; BOBKOVÁ, Lenka – MAUR, Eduard: Profesor Beneš – mladý šedesátník, s. 15-20 ; KÁBOVÁ, Hana: Zdeněk Beneš. Bibliografie, s. 21-42;


Zamýšlení nad dějinami


PEŠEK, Jiří: Historiografie jako aplikovaná společenská věda (Neveselá sjezdová úvaha v podstatě proseminární), s. 45-52 ; HORSKÝ, Jan: Smysl a význam, kultura a transcedence, s. 53-60 ; BLÜML, Josef: Šustovy středověké učebnice dějepisu, s. 61-67 ; SVATOŠ, Michal: Zdeněk Kalista a Karlova univerzita, s. 69-75 ; JIROUŠEK, Bohumil : „O studiu dějepisu“ Karla Stloukala – příručka pro studenta či vyznání historikovo ?, s. 77-83 ; STŘEDOVÁ, Veronika : Jazyk a styl odborného textu v českém moderním historickém myšlení, s. 85-94 ; BLÖMLOVÁ, Dagmar : Koncept dějin v poetické metafoře Havranlandu Petra Rákose, s. 95-100 ; NEJEDLÝ, Martin : „Já, Válka, hodlám každému poroučeti!“ středověká poezie jako pramen k pochopení dobového diskursu o válce a míru, s. 101-109 ; STOČES, Jiří : Studentské výmluvy jako nové badatelské téma ? , s. 111-120 ; ČECHURA, Jaroslav : Antidisciplinování, či disciplinování zdola ? Pasáček, zlodějíček, sexuální delikvent a aktivní člověk Tomáš Kaňourek alias Studnička, s. 121-131 ; Svobodný, Petr : 17. listopad 1939 a 1989 : čeští univerzitní studenti v období totalitních režimů v současné historiografii a kultuře vzpomínání, s. 133-142 ; BÍLEK, Karol : Dva novopačtí Soboťáci či soboteční Novopačáci, s. 143-147 ; NOVOTNÝ, Robert Radim : „Musíme být houževnatí a důsledně jim spláceti stejnou mincí „ Česko-německé potýkání se na Novopacku na přelomu 19. a 20. století, s. 149-155 ;


České země a cizina


HROCH, Miroslav: Jak konstruovat dějiny Evropy?, s. 159-166 ; PÁNEK, Jaroslav: Bavorsko-české vztahy v dějinách a v současnosti (Úvaha o jejich rozdílném nazírání a o možnostech prezentace), s. 167-175 ; BLÁHOVÁ, Marie: Slavnost Chambéry, s. 177-181 ; ZILYNSKÁ, Blanka: Cesta za vzděláním opata Benedikta Johnsdorfa. Několik sond do problematiky univerzitních studií slezských kleriků, s. 183-192 ; BUŽEK, Václav: Náboženské zápasy v Římsko-německé říši pohledem satirické rozmluvy z roku 1608, s. 193-198 ; RYCHLÍK, Jan: Spory slovenské a maďarské historiografie o interpretaci slovenského povstání 1848-1849 a jejich politický dopad, s. 199-208 ; HOLEC, Roman: Česká politika v uhorskej karikatúre (1867-1918), s. 209-229 ; JAKUBEC, Ivan: Česko-slovensko – německé dopravní vztahy od listopadu 1938 do března 1939 : vodní doprava, s. 231-239 ;


Jak vykládat dějepis


ČAPEK, Vratislav: Některé mezinárodně diskutované problémy o úloze historie ve školním vyučování, s. 243-257 ; BORRIES, Bodo von: Gemeinsame bi-nationale Schulbücher ? – Oder Austausch von abweichenden Geschichte ?, s. 259-267 ; MAIER, Robert: Die deutsch-tschechische und die deutsch-polnische Schulbuchkommission. Eine vergleichende Betrachtung, s. 269-280 ; HUDECOVÁ, Dagmar: Školní projekty Česko-německé komise pro učebnice dějepisu, s. 281-284 ; KRATOCHVÍL, Viliam: Podnety na rozvíjanie kĺúčových kompetencií učiteĺov dejepisu (Metafora stromu – ako nazerať na veci), s. 285-294 ; HES, Milan: K povaze školního historického pramene, s. 295-299 ; LABISCHOVÁ, Denisa: Perspektivy oborového didaktického výzkumu historického vědomí, s. 301-309 ; GRACOVÁ, Blažena: Beneš a jiní prezidenti. TZ výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech, s. 311-320 ; NĚMCOVÁ, Hana: Edukační systémy muzejních expozic, s. 321-325 ; ČTVRTNÍK, Mikuláš: Archivní vzdělávání, s. 327-333.


Once upon a time. Studies (not only) in the historiography, education and history didactics (resume), s. 335-339.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 51 (2011), Fasc. 1


TĚŠÍNSKÁ, Emilie – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Z historie výuky fyziky pro mediky na pražských univerzitách, s. 11-57 ; ŠIMŮNEK, Michal: Poslední „Vůdcovská škola“ nacistické diktatury tzv. Nacionálně politický výchovný ústav Čechy (Nationalpolitische Erziehungsanstalt Böhmen) v Kutné Hoře, 1943-1945, s. 59-81; ŠIMŮNEK, Michal – SVOBODNÝ, Petr: Dokument ke konci pražské německé lékařské fakulty v květnu 1945, s. 85-89; Obsah a rejstříky časopisu Acta Universitatis Carolinae Pragensia XXXI/1-2 až L/2 (1991-2010), s. 119-144.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 51 (2011), Fasc. 2


HLAVÁČKOVÁ, Ludmila:Druhá česká a německá interní klinika v Praze v dobách přednostenství E. Maixnera, J. Thomayera a R. Jaksche, s. 11-43 ; HAVELKOVÁ, Michaela: První české akademičky a mateřství, s. 45-58 ; PULEC, Jiří: Moravskoslezské vysokoškolské studentstvo ve statistice roku 1946, s. 59-78 ; PETROVÁ, Zdeňka: Žezlo Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nové poznatky o historii, restaurování a použitých materiálech, s. 81-101.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 50 (2010), Fasc. 1


SVATOŠ, Michal – SVOBODNÝ, Petr – ZILYNSKÁ, Blanka: Annus jubileus, s. 11-12 ; URBANOVÁ, Jiřina: Bibliografie prací doc. PhDr. Ivany Čornejové, s. 13-37; BARTŮŠEK, Václav: Jezuité a piaristé – sourozenci, s. 43-51; ČERNUŠÁK, Tomáš: Církevní řády v českých zemích a působení pražského nuncia Antonia Caetaniho v letech 1607-1609, s. 53-58; HAVLÍK, Jiří: Jmenování provinciála v české jezuitské provincii v roce 1689, s. 59-69; JAKŠIČOVÁ, Dana: Za mříží kláštera?, s. 71-84; OPPELTOVÁ, Jana: P. Aloysius a s. Balbino. Život a dílo Aloise Jana Hackenschmidta, tepelského analisty a přítele Bohuslava Balbína, s. 85-98; OULÍKOVÁ, Petra: Reflexe úcty Jména Ježíšova v umění jezuitského řádu, s. 99-109; PAŘEZ, Jan: Několik úvah o počátcích obnovené klášterní knihovny na Strahově a jejím interiéru v raném novověku, s. 110-121; ZOUHAR, Jakub: Ke vztahu dominikánského řádu a biskupství v Hradci Králové v 17. a 18. století (na příkladu P. Vavřince Karla Brücknera OP), s. 123-131; MIKULEC, Jiří: O paměti farního kléru. Barokní konfraternity v testamentech duchovenstva, s. 135-145; RYANTOVÁ, Marie: Nejstarší zpovědní seznamy panství Vysoký Chlumec z konce třicetileté války, s. 147-168; SVATOŠ, Martin: Rétoři na moři a pomeranč v refektáři aneb Umění elokvence P. Johanna Krause SJ, s. 169-191; DUCREUX, Marie-Elisabeth: Une pédagogie des vertus? „La Cour Sainte „et le „ prince chrétien“ dans les pays des Habsbourg, s. 195-215; ĎURČANSKÝ, Marek: Nymburská městská škola a její správci za třicetileté války, s. 217-224; KUCHAŘOVÁ, Hedvika, Studia strahovských premonstrátů na jezuitské univerzitě v Ingolstadtu v roce 1652, s. 225-232; SVATOŠ, Michal: Poslední absolventi pražské utrakvistické akademie (1618-1620), s. 233-241; POKORNÝ, Jiří: Dobrovšem! Viktor Felber – teokrat, s. 245-255; RAK, Jiří: Zachovej nám Hospodine, s. 257-265.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 50 (2010), Fasc. 2


SVATOŠ, Michal: Profesor Karel Malý jubilující, s. 11; SVOBODNÝ, Petr: Chemie na lékařských fakultách v Praze, Vídni a Lipsku (1872-1945), s. 15-86; ŠMAHEL, František: Zatoulané drobné texty v nejstarších kolejních katalozích, s. 89-114; BÍLEK, Karol „ Profesor Raýman jako spolupracovník Ottova slovníku naučného, s. 115-124; Čornejová, Ivana: Konference o jezuitech v Nizozemí, s. 129-130; SEKYRKOVÁ, Milada: K institucionalizaci dějin věd a techniky na mezinárodní úrovni a kongresy v Budapešti (2009), s. 131-134.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 49 (2009), Fasc. 1


SVATOŠ, Michal: Doc. Karel Litsch, s. 11-12; ZOUHAR, Jan: Církevní dějiny Noëla Alexandera OP v kontextu evropské církevní historiografie na přelomu 17. a 18. století, s. 15-42; PEŠEK, Jiří – ŠAMAN, David: Hans Meyer – klíčová postava pražské německé univerzitní chemie prvé třetiny 20. století, s. 43-92; BILIŃSKI, Piotr – ĎURČANSKÝ, Marek: Vzájemná korespondence Jaroslava Bidla a Stanislava Zakrzeského, s. 113-117; ČORNEJOVÁ, Ivana: Čestný doktorát pro francouzskou historičku Marii-Elizabeth Ducreux, s. 121-122; SEKYRKOVÁ, Milada: Učíme ekonomii 90 let, s. 123-124; ZILYNSKÁ, Blanka: Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945, s. 124-126; ĎURČANSKÝ, Marek: Další dar profesora Stanleyho B. Winterse Archivu Univerzity Karlovy, s. 127.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 49 (2009), Fasc. 2


PEŠEK, Jiří: Kuttenberger Dekret (1409) im Kontext der Epoche zwischen der Gründung der Prager Universität 1348 und dem Ausgburger Religionsfrieden: einige Überlegungen zum Geleit, s. 9-15; ŠMAHEL, František – NODL, Martin: Kuttenberger Dekret nach 600 Jahren. Eine Bilanz der bisherigen Forschung, s. 19-54; BÜNTZ, Enno: Die Leipziger Universitätsgründung – eine Folge des Kuttenberger Dekrets, s. 55-64; STOČES, Jiří: Die Prager Juristenuniversität nach 1409 – Agonie, Auslaufmodell oder die Suche nach einem neuen Anfang ?, s. 65-70; SOUKUP, Pavel: Die Rolle der Prager Universitätsemigration in der antihussitischen Polemik 1409-1436, s. 71-80; ZILYNSKÁ, Blanka: Johann Hoffmann : Prager Student, antihussitischer Representant und Bischof von Meissen, s. 81-98; OŻÓG, Krzystof: Migrationen von Professoren und Studenten aus Prag nach Krakau zu Beginn des 15. Jahrhunderts, s. 99-112; HARC, Lucina: Das Kuttenberger Dekret von 1409 und sein Einfluss auf den Studienortwechsel der Schlesier in der Beurteilung der schlesischen und polnischen Historiographie, s. 113-117; WOLF, Václav: Theologische Aspekte des Universalienstreites im Zusammenhang mit dem Kuttenberger Dekret, s. 121-126; COUFAL, Dušan: Die katholischen Magister Peter von Mährische Neustat, Johann von Königgrätz, Nicolaus von Pavlíkov und die Formierung der utraquistischen Universität in Prag 1417, s. 127-142; JUST, Jiří: Zwischen Ignoranz und Faszination. Der Wandel in der Haltung der Brüderunität zur höheren Bildung als Reflex auf den Wandel der Universität vom mittelalterlichen studium generale zur konfessionellen Lehranstalt, s. 143-150; HLAVÁČEK, Petr: Die Eliten Nordwestböhmens in der kirchenpolitischen und theologischen Interaktion mit sächsischen Universitäten der Reformationszeit, s. 151-154; MIETHKE, Jürgen: Landesherrliche Universitätsreform im 15. Jahrhundert. Das Beispiel Heidelberg, s. 157-168; HLAVAČEK, Ivan: Zum universitären Mäzenatentum des Spätmittellaters und der Frühen Neuzeit (Am Beispiel der Prager Universität), s. 169-184; SCHLOTHEUBER, Eva: Das Fall des gelehrten Rats Johanes Stauffmel und die Stellung der Gelehrten an den welfischen Fürstenhöfen im 15. und 16. Jahrhundert, s. 185-203; TŐPFER, Thomas: Universitäten und Herrschaftswechsel. Beobachtungen zum Zusammenhang von dynastischer Konkurrenz, territorialer Politik und gelehrter Bildung in der Mitte des 16. Jahrhunderts, s. 205-217; HESSE, Christian: Anspruch und Wirklichkeit „Landesuniversitäten“ und ihre Anziehungskraft auf „Landeskinder“, s. 219-241; HOLÝ, Martin: Sielesia fere academica. Vergebliche Bemühungen um die Gründung einer Universität in Schlesien im 16. und 17. Jahrhundert und ihre Folgen, s. 243-256; ČORNEJOVÁ, Ivana: Das Kuttenberger Dekret und die Interpretation der Universitätsautonomie im Wandel der Geschichte, s. 257-262; ĎURČANSKÝ, Marek: The University and Bohemian Towns on the Eve of the Battle of White Mountain, s. 263-268; DOLEŽALOVÁ, Eva: Decree of Kutná Hora : The contest for university, Church, nation and man in the mirror of historiography and ideology, s. 271-280; SVATOŠ, Michal: Die Jubiläumsfeiern des Kuttenberger Dekretes im 20. Jahrhundert in den Augen der Historiker, s. 281-290.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 48 (2008), Fasc.1


KEJŘ, Jiří: K Husovu procesu v Kostnici, s. 11-19; Wojtucka, Jana: Vztah papeže Julia II. k projektu založení obecného učení ve Vratislavi v roce 1505, s. 21-33; Hoffmannová, Jaroslava: Livingstone Porter a Univerzita Karlova, s. 35-87; TĚŠÍNSKÁ, Emilie: Český fyzik August Žáček (1886-1961), vědecká kariéra a předčasné penzionování, s. 89-109; SVOBODNÝ, Petr: Hermann Hubert Knaus – profesor lékařské fakulty Německé (Karlovy) univerzity v Praze v letech 1938-1945, s. 111-122.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 48 (2008), Fasc.2


SMOLKA, Josef: Postavení Tadeáše Hájka jako lékaře na císařském dvoře, s. 11-32; SVOBODNÝ, Petr: František Hájek. Český profesor soudního lékařství v Katyni, s. 33-51; CAJTHAML, Petr: Fakulta mezinárodních vztahů – neúspěšný pokus o českou MGIMO, s. 53-54; ZILYNSKYJ, Bohdan: Pokus o záchranu Časopisu pokrokového studentstva na podzim r. 1914 (Epizoda z dějin českého pokrokářského hnutí), s. 67-86.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 47 (2007), Fasc.1-2 : Sborník k životnímu jubielu PhDr. Michala Svatoše, CSc. :


PETRÁŇ, Josef: K šedesátinám Michala Svatoše, s. 11-12; URBANOVÁ, Jiřina, Bibliografie prací Michala Svatoše, s. 13-33; ŠMAHEL, František: Dva drobné příspěvky k nejstarším dějinám Univerzity Karlovy, s. 37-42; KEJŘ, Jiří: Dekret kostnického koncilu o suspensi pražské univerzity, s. 43-48; NODL, Martin: Iurare vel promittere. Příspěvek k problematice univerzitních statut, s. 49-57; STOČES, Jiří: Pátrání po původu semestru. Příspěvek k univerzitní chronologii, s. 59-74; ZILYNSKÁ, Blanka: Pražská univerzita – patron církevních beneficií?, s. 75-87; HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava: Ferdinand I. a pražský humanistický okruh. Několik poznámek k problematice panovnického mecenátu kolem poloviny 16. století, s. 89-97; NEŠKUDLA, Bořek: Učitelé školy u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském v předbělohorském období, s. 99-116; KOSTLÁN, Antonín – HADRAVOVÁ, Alena: Carmina propemptica in honorem Johannis Opsimathis. Herbornská pocta pro moravského učence z roku 1607, s. 117-159; PEŠEK, Jiří: Mistr Jan Kaňha z Veleslavína – obyčejný život pražského profesora a měšťana doby rudolfínské, s. 161-170; URBÁNEK, Vladimír: Mezi paracelsiánskou medicínou a rosenkruciánskými manifesty: studijní léta Ondřeje Habervešla z Habernfeldu, s. 171-181; ĎURČANSKÝ, Marek: Katolický intelektuál v pobělohorském labyrintu. Osudy studenta jezuitské univerzity a brandýského radního písaře, s. 183-191; ŠRONĚK, Michal: Jan Beckovský, protireformační ikonoklasmus a husitské obrazy, s. 193-196; VALENTOVÁ, Kateřina: P. Antonius Jenisch S.I. životopis jednoho z mnoha jezuitských učitelů, s. 197-205; SVATOŠ, Martin: Porcování martinské husy na barokní kazatelně. Příspěvek k požitkářské obraznosti barokních kazatelů, s. 207-224; COHEN, Gary B.: His Majesty´s Czech Schools, 1848-1918, s. 225-237; ŠTEMBERKOVÁ, Marie: Děkan a rektor Leopold Heyrovský, s. 239-246; SVOBODNÝ, Petr: Němečtí sociální hygienici ve službách sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví v meziválečném Československu (1918-1939), s. 247-264; OERTER, Wolf B.: Alpinismus in Ägypten ? Zu einem Brief des Ägyptologen Herbert Ricke (1901-1976) an seinem Fachkollegen Ludwig Keimer (1892-1957), s. 265-267; BOROVIČKOVÁ, Jana: Elektornické informační zdroje pro dějiny univerzit a vzdělanosti v evropských historických datových archivech, s. 269-274.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 46 (2006), Fasc.1-2


GOTZEN, Daniel: Neuere Tendenzen in der deutschen Universitätsgeschichte der Frühen Neuzeit, s. 11-24; SCHWABIKOVÁ, Kateřina: Česká šlechta a univerzity německé jazykové oblasti v raném novověku (Čeští páni a rytíři, imatrikulovaní v letech 1550-1620 na univerzitách nynějšího Německa, Rakouska a Švýcarska), s. 25-131; TÁBORSKÝ, Josef: Cisterciácký dogmatik Xaver Falk. Několik životopisných poznámek, s. 135-138.


Cena: 150.00 Kč


AUC-HUCP, T. 45 (2005), Fasc. 1-2


SVATOŠ, Michal: Profesor František Kavka zemřel, s. 11-16; PETRÁŇ, Josef: Na památku PhDr. Miroslava Truce, s. 17-18; URBANOVÁ, Jiřina: Soupis prací Miroslava Truce, s. 19-25; STOČES, Jiří: Konzervátoři práv předhusitského pražského obecného učení, s. 29-66; DUCHÁČEK, Milan: Od historie k etnografii. Univerzitní studia Karla Chotka, s. 67-93; HNILICA, Jiří: Kulturní a intelektuální výměna mezi Čechami a Francií, s. 95-126; PÁTÝ, Libor: Rok ´89 mýma očima, s. 129-155; JEŽEK, Vlastimil: O výjimečných chvílích na této fakultě … i o výjimečnosti této fakulty, s. 157.


Cena: 100.00 Kč


AUC-HUCP, T. 44 (2004), Fasc.1-2 :


POUSTA, Zdeněk: Jubilující profesor Stanley B. Winters a jeho dar Archivu Univerzity Karlovy, s. 11-16; SOUKUP, Pavel: Počátky vědecké dráhy Johanna Losertha a pražská univerzita, s. 19-44; LOHMANN, Nina: Wilhelm Wostry und die „sudetendeutsche“ Geschichtsschreibung bis 1938, s. 45-146; ŠAFAŘÍK, Petr: List říšského protektora Böhmen und Mähren v kontextu nacistické propagandy a soudobé sudetoněmecké historiografie, s. 147-212.


Cena: 100.00 Kč


AUC-HUCP, T. 43 (2003), Fasc.1-2 :


PETRÁŇ, Josef: Jan Havránek (7.6.1928-1.9.2003), s. 11-19; SMOLKA, Josef: Joannes Marcus Marci fyzikem Království českého (1628), s. 25-33; SMOLKA, Josef: Joannes Marcus Marci lékárníkem (1634), s. 35-49; SVATOŠ, Martin: Testimonia de vita Joannis Marca Marci, s. 51-79; MAČÁK, Karel: Matematika v pražském Klementinu v letech 1600-1740, s. 83-105; HAVLÍK, Jiří: Obraz Josefa Thomayera (1853-1927) v očích jeho přátel a následovníků i v jeho vlastních, s. 107-134; ŠTEMBERKOVÁ, Marie: Výuka románských jazyků na Univerzitě Karlově za první republiky, s. 135-172; KONRÁD, Ota: Eine lange Feindschaft. Die Prager Professoren Erich Gierach und Bernard Gesemann in der Tschechoslowakischen Republik und im Nationalsozialismus, s. 173-192; DEVÁTÁ, Markéta: Profesoři jmenovaní v letech 1948-1950 na českých vysokých školách, s. 193-251.


Cena: 100.00 Kč


AUC-HUCP, T. 42 (2002), Fasc.1-2 :


PETRÁŇ, Josef: Josef Hanzal (25.3.1934-25.6.2002), s. 11-13; URBANOVÁ, Jiřina: Josef Hanzal, soupis prací 1960-2002, s. 15-30; MARIN, Olivier: Libri bereticorum sunt legendi – Svoboda výuky na pražské univerzitě (1347-1412), s. 33-58; OUTRATA, Filip: Vavřinec Benedikt Nudožerský jako typ humanistického vzdělance, s. 59-74; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Elias Altschul a homeopatie na pražské lékařské fakultě v druhé polovině 19. století, s. 75-83; ŠTEMBERKOVÁ, Marie: Praktická výuka románských jazyků na české univerzitě v Praze do konce první světové války, s. 85-103; ŠIMUNEK, Michal: „Mládí vpřed“ a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1938-1939, s. 105-122; LEMBERG, Margret: Odebírání doktorského titulu na Filipově univerzitě v Marburku v letech 1933-1945, s. 123-146; KAVKA, František – ZILYNSKÁ, Blanka (edd.): Jak a proč vznikla Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze (VŠPHV) a co bylo důvodem jejího zániku?, s. 149-172.


Cena: 100.00 Kč


AUC-HUCP, T. 41 (2001), Fasc.1-2 :


ŠMAHEL, František: Záhada nejstarší pečeti pražské univerzity, s. 11-31; KUCHAŘOVÁ, Hedvika: Dva odpůrci osvícenství na pražské univerzitě a na arcibiskupském semináři, s. 33-47; ZILYNSKYJ, Bohdan: Příběhy ukradené a znovunalezené zlaté buly Karla IV. (1848-1854), s. 49-58; PETRÁŇ, Josef: Univerzita Karlova ve dnech mnichovské krize 1938, s. 59-99; WIEDERMANN, Andreas: Die Reinhard-Heydrich-Stiftung. Wissenschaft im Dienst der Germanisierung, s. 101-125; PAŽOUT, Jaroslav: Studentské protestní hnutí v západní Evropě v šedesátých letech dvacátého století, s. 127-155; ŘÍHOVÁ, Milada: Varia bohemica ad quadrivium et medicinam spectancia in Biblioteca Apostolica Vaticana, s. 159-176; UHLÍŘ, Zdeněk: Determinace Maříka Rvačky na obranu Řehoře XII., s. 177-193.


Cena: 100.00 Kč


AUC-HUCP, T. 40 (2000), Fasc.1-2 :


KAVKA, František: Jakoubkův traktát Contra usuram a židovská otázka, s. 17-24; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Profesor Vincenc Julius Krombholz (1782-1843) – mecenáš studentů a lékařů, s. 25-38; KUNŠTÁT, Miroslav: Monumentum fundatoris. Pomník císaře Karla IV. K 500. výročí založení pražské univerzity, s. 39-52; OERTER, Wolf: (Georges) Ort-Geuthner. Zápisky o pražském orientalistovi, s. 53-62; KONRÁD, Ota: Philosophie (und Psychologie) an der Wiener Universität 1938-1945, s. 63-81; POKORNÁ, Magdaléna: Projekt vydávání Husových spisů v ČSAV, s. 85-91.


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 39 (1999), Fasc.1-2


PULEC, Jiří – KALENDOVSKÁ, Jiřina: Ohrožení celistvosti Masarykovy univerzity, s. 13-21; KÁZMEROVÁ, Ĺubica: Profesor Anton Štefánek – politik, vedec, vysokoškolský pedagóg, s. 23-33; ŠEBEK, Jaroslav: Robert Mayr-Harting. Profil univerzitního profesora a politika česko-německého sblížení, odpůrce hnědé totality, s. 35-47; BURŠÍKOVÁ, Bohdana: Konsiliární literatura a Jan Marek Marci z Kronlandu ; BOBKOVÁ, Kateřina: Každodenní život jezuitského gymnázia. Klementinum ve 20. letech 18. století, s. 65-91; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Z historie českých medických plesů, s. 93-112; ZILYNSKÁ, Blanka: Ministr Nejedlý o sobě a Sovětském svazu, s. 115-124


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 36-38 (1996-1998), Fasc.1-2


SVOBODNÝ, Petr, Pražská univerzita v evropském kontextu, s. 7-8; SVATOŠ, Michal: Pražská univerzita a její vzory, s. 11–21; HLAVÁČEK, Ivan: Knihy a knihovny na pražské univerzitě ve středověku (stručný nástin); s. 23–29; PEŠEK, Jiří: Pražská utrakvistická univerzita a náboženské poměry 16. století, s. 31–40; ČORNEJOVÁ, Ivana: Karolinum a Klementinum. Zápas o výchovu mládeže na počátku 17. století, s. 41–49; HAVRÁNEK, Jan: Od latiny k národním jazykům na pražských školách, s. 49–54; MÍŠKOVÁ, Alena: Německá (Karlova) Univerzita v Praze v letech druhé světové války, s. 55–60; SVOBODNÝ, Petr: Rasová hygiena na lékařské fakultě Německé Karlovy univerzity v Praze (1938–1945), s. 61–71; ZILYNSKÁ, Blanka: Cesta k ovládnutí českých univerzit komunistickou stranou (1945–1948), s. 73–86; POUSTA, Zdeněk: Studijní prověrky na českých vysokých školách, s. 87–93.


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 35 (1995), Fasc.1-2


ROZSÍVALOVÁ, Eva – NOSÁKOVÁ, Jana – SVOBODNÝ, Petr: Ludmila Hlaváčková a její „stůl k hostině připravený“, s. 9-10; ŘÍHOVÁ, Milada: Regimen sanitatis pro krále Václava, s. 13-28; SVATOŠ, Michal: Cesta za vzděláním doktora medicíny Matyáše Borbonia, s. 29-40; BERÁNEK, Karel: Návrh statut právnicko-lékařské Univerzity Karlovy z roku 1652, s. 41-50; JANKO, Jan: Biologické teorie Jana Marka Marci a jejich tradice na pražské lékařské fakultě, s. 51-60; MÍŠKOVÁ, Alena: Postavení lékařů ve Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách 1891-1945, s. 61-73; SVOBODNÝ, Petr: Lékařky v českých zemích v první polovině 20. století, s. 61-73; STROUHAL, Evžen: 100 let od narození profesora MUDr. RNDr. Bohumila Krajníka, s. 89-98; NIKLÍČEK, Ladislav: Likvidace Ústřední jednoty československých lékařů a lékařských komor v letech 1945-1950, s. 99-120 ; SVOBODNÝ, Petr: Bibliografie publikovaných vědeckých prací Ludmily Hlaváčkové (1961-1994), s. 123-127


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 33-34 (1993-1994), Fasc.1-2


ŠMAHEL, František: Doplňky k dějinám mistrovských kolejí pražské univerzity do roku 1420, s. 13-43; ŘÍHOVÁ, Milada: Středověká literatura a Albín z Uničova, s. 45-57; BOROVIČKOVÁ, Jana - SUKKARIOVÁ, Magida-STOČES, Jiří: Český, bavorský a polský univerzitní národ pražské juristické univerzity 1372-1418/19, s. 59-75; NEŠKUDLA, Bořek: Sociální struktura a regionální původ učitelů partikulárních škol v kraji hradeckém a chrudimském 1550-1622, s. 77-96; SHORE, Paul: Jewish Students at Prague University 1782-1822, s. 97-111; ZÁVODSKÝ, Vladimír: Rytina obrazu svaté Kateřiny v pražském Karolinu, s. 115-117.


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 32 (1992), Fasc.1-2


MORAW, Peter: Pražská právnická univerzita 1372-1419 (Studie k jejím institucionálním a sociálním dějinám), s. 7-50; DUCREUXOVÁ, Marie-Élisabeth: Čtení a vztah ke knihám u podezřelých z kacířství v Čechách 18. století, s. 51-80; HOFFMANN, Dieter: Ernst Mach – působení na pražské univerzitě a postavení v českém národnostním konfliktu, s. 81-100


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 31 (1991), Fasc.1


HLAVÁČEK, Ivan: Pražští a olomoučtí biskupové ve svědečných řadách přemyslovských a císařských listin, s. 11-21; VIDMANOVÁ, Anežka: K autorství sv. Elišky ve Zlaté legendě, s. 23-34; SPUNAR, Pavel: K počátkům české devotio moderna, s. 35-39; POLC, Jaroslav V.: Tři homilie Jana z Jenštejna o Nanebevzetí Panny Marie, s. 41-51; NOVÝ, Rostislav: Heraldika pražských biskupů a arcibiskupů v předhusitské době, s. 53-61; DOLISTA, Karel: Premonstrátský řád a velké západní schisma (1378-1417), s. 63-71; ERŠIL, Jaroslav: Kurie a obsazování českých farností, s. 73-84; SVATOŠ, Michal: Pražská univerzitní kolej Všech svatých, s. 85-93; MACHILEK, Franz: K zavedení a liturgii votivních mší Contra Hussones, s. 95-106; ŠMAHEL, František: Pražská církevní provincie ve víru husitské revoluce, s. 107-115; HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Administrace pražské diecéze na sklonku prvé poloviny 15. toletí, s. 117-128; BERÁNEK, Karel: K pokusu o rekonstrukci rukopisů děkanské knihy filozofické fakulty a právnické matriky pražského vysokého učení světlotiskem, s. 129-142


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 31 (1991), Fasc.2


Obsah a rejstříky časopisu Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis XX/1-XXX/2 (1981-1990). Sestavila Jiřina Urbanová. 41 s.


Cena: 50.00 Kč


AUC-HUCP, T. 30 (1990), Fasc.1


PEŠKOVÁ, Jarmila: Ordines lectionorum jako pramen poznání výuky na artistické fakultě pražské univerzity (1570-1619), s. 9-30; Neřoldová, Lenka: Hospodářská správa Karlovy a Rečkovy koleje (80. Léta 16. Století – 1622), s. 31-48; HOJDA, Zdeněk: Collegia Nordica v Olomouci a Branievě 1578 – 1619, s. 49-95.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 30 (1990), Fasc.2


KEJŘ, Jiří: Příspěvky k dějinám pražské právnické univerzity, s. 9-24; UHLÍŘ, Zdeněk: Prokopa Písaře „Liber de arte moriendi“, s. 25-40; PEŠEK, Jiří: Univerzitní správa městských latinských škol v Čechách a na Moravě na přelomu 16. a 17. století, s. 41-58; BLÜMLOVÁ, Dagmar: Formování Václava Tilleho – podněty a inspirace, s. 59-80; HURSKÝ, Josef: Organizace českých zahraničních studentů v Praze v letech 1930-1940 (K 60. výročí založení spolku), s. 81-87.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 29 (1989), Fasc.1


LAPTĚVOVÁ, Ludmila P.: Ruský historik N. V. Jastrebov (1869-1923) a jeho styky s Čechami a pražskou univerzitou, s. 13-52; ŠIMEČEK, Zdeněk: Slavistika na německé univerzitě v Praze a zápasy o její charakter, s. 53-78; POLIŠENSKÁ, Milada: Indolog Otakar Pertold jako první československý konzul v Bombaji, s. 79-99; MATES, Pavel: K situaci na vysokých školách v období tzv. II. Republiky, s. 101-112.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 29 (1989), Fasc.2


LITSCH, Karel: K výročí 17. listopadu 1939, s. 9-13; KEJŘ, Jiří: Sbírka projevů z doby rozkvětu pražské právnické univerzity, s. 15-69; SVATOŠ, Michal: Diplomatický rozbor listin k dějinám pražské univerzity, s. 71-95.


Cena: 15.00 KčAUC-HUCP, T. 28 (1988), Fasc.1


SVATOŠ, Michal – URBANOVÁ, Jiřina: Soupis prací Jana Havránka, s. 9-29; ZILYNSKÁ, Blanka: „Epilogatio“ sporu pražských mistrů a táborských kněží, s. 31-40; POKORNÝ, Jiří: Knihy a knihovny v inventářích pražských měšťanů v 18. století (1700-1784), s. 41-64; ČORNEJOVÁ, Ivana: Zrušení Tovaryšstva Ježísova v r. 1773 a osudy jezuitů z pražské univerzity, s. 65-75; SYLLABA, Theodor: Ke kulturně politické činnosti profesora Augusta Schleichera v českých zemích, s. 77-90; PEŠKOVÁ, Jaroslava: Rozvoj filozoficko metodologické dimenze v české vědě 19. století, s. 91-105; HLAVÁČEK, Ivan: K podílu Josefa Emlera na boji o českou univerzitu v roce 1872, s. 107-115; SVATOŠ, Michal: Jan Kvíčala a zřízení mimořádné profesury filozofie na české univerzitě v Praze, s. 117-132; TRETERA, Ivo: Spor kolem habilitace Petra Durdíka, s. 133-146; ŠTEMBERKOVÁ, Marie: Alma mater v beletrii. Obraz pražské univerzity v české próze od počátku 20. století do okupace, s. 147-163.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 28 (1988), Fasc.2


HURSKÝ, Josef: Vznik a počáteční období Akademického spolku ve Vídni (1868-1875), s. 9-30; ŠIMEČEK, Zdeněk: Slavistika na německé univerzitě v Praze a zápasy o její charakter, s. 31-58; VESELÁ, Renata: Československý akademický spolek Právník (k dějinám brněnské univerzity), s. 59-76.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 27 (1987), Fasc.1


ROZSÍVALOVÁ, Eva: Mladá léta Jana Evangelisty Purkyně, s. 13-53; BRÁZDA, Otakar: Příchod Jana Evangelisty Purkyně na pražskou univerzitu, s. 55-89; NIKLÍČEK, Ladislav: Význam druhého pražského období Jana Evangelisty Purkyně pro dějiny české vědy, s. 91-122; PRAHL, Roman: Ještě jednou Karel a Jan Evangelista Purkyně, s. 123-132; LAPTĚVOVÁ, Ludmila P. : Jan Evangelista Purkyně a Rusko, s. 133-158 ; BÍLEK, Karol: Písemná pozůstalost Jana Evangelisty Purkyně a další purkyňovské písemnosti v literárním archívu Památníku národního písemnictví v Praze, s. 161-169.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 27 (1987), Fasc.2


MARTÍNEK, Miloslav: Cestou poznání revoluční přeměny světa (česká vědecká inteligence a Velký říjen v předmnichovské republice), s. 9-19; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila – NOSÁKOVÁ, Jana – SVOBODNÝ, Petr: Přehled dějin výuky biologických věd na pražské lékařské fakultě, s. 21-53; SZELIŃSKA, Wacława: Alexej z Třeboně – český student na krakovské univerzitě, s. 55-66; MARTÍNEK, Jan: Literární zprávy o škole ve Vraclavi u Vysokého Mýta v letech 1572-1598, s. 67-80; MOŠKOŘ, Milan: Skladba uplatnění inteligence vychovávané pražskou filozofickou fakultou v letech 1654-1730, s. 81-108.


Cena: 15.00Kč


AUC-HUCP, T. 26 (1986), Fasc. 1


SVOBODNÝ, Petr: Sociální a regionální struktura literárně činných absolventů pražské univerzity v letech 1500-1620, s. 7-36; Egglmaier, Herbert H.: Jan Kvíčala, česká škola klasické filologie a předpoklady jejího rozvoje z hlediska rakouské školské politiky, s. 37-49; BROŽEK, Josef-HOSKOVEC, Jiří: K počátkům užité psychologie na Univerzitě Karlově, s. 51-62; TŘÍŠKA, Josef: Autoři užívající starší pražské univerzitní terminologie, s. 65-94.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 26 (1986), Fasc. 2


PETRÁŇ, Josef: Svědectví ikonografických pramenů o podobě Karolina do počátků 18. století, s. 9-22; SVATOŠ, Michal: Hospodářství Karlovy koleje (srovnání předhusitského a předbělohorského stavu), s. 23-33; HAVRÁNEK, Jan: Karolinum v revoluci 1848, s. 35-75; LITSCH, Karel : Intabulace budovy Karolina podle nových knihovních zákonů v 19. a 20. století, s. 77-84; KUNŠTÁT, Miroslav: Stavební a umělecké proměny Karolina v 19. a 20. století, s. 85-106; KEJŘ, Jiří: Díla pražských mistrů v rukopisech knihovny Corpus Christi College, Cambridge, s. 109-148


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 25 (1985), Fasc. 1


BERÁNEK, Karel: Promoce v Klementinu v letech 1604-1617, s. 7-32; ŠIMEČEK, Zdeněk: Z počátků pomocných věd historických na pražské univerzitě, s. 33-47; HAVRÁNEK, Jan: Temno očima osvícence Pelcla, s. 49-58; TRETERA, Ivo: Casus Štěpán Doubrava (K neznámým dopisům Ernesta Macha Augustu Seydlerovi z roku 1882), s. 59-94; MATES, Pavel: Vývoj brněnských vysokých škol v letech 1945-1947, s. 95-114.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 25 (1985), Fasc. 2


Akademik Václav Vaněček 10.7.1905-12.4.1985, s. 9-12; SVATOŠ, Michal: Rozsah a původní podoba listinného fondu pražské univerzity, s. 15-33; MARTÍNEK, Jan: Úkoly v oblasti dějin českého humanistického školství, s. 35-46; VAGNER, Petr: Uplatnění absolventů studia chemie Karlovy univerzity v letech 1900-1939, s. 47-66.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 24 (1984), Fasc. 1


MARTÍNEK, Jan: Předbělohorské školství a humanistické literární zvyklosti, s. 7-26; ROZSÍVALOVÁ, Eva: První asistenti na pražské lékařské fakultě, s. 27-37; URBAN, Zdeněk: Čestný doktorát F. L. Čelakovského z roku 1848, s. 39-44; KINDL, Vladimír: Pokus o zařazení tzv. dělnického práva do výuky právnické fakulty v období buržoazní ČSR, s. 45-66.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 24 (1984), Fasc. 2


RAKOVÁ, Ivana: Cesta ke vzniku Karlo-Ferdinandovy univerzity (Spory o pražské vysoké učení v l. 1622-1654), s. 7-40; URFUS, Valentin: Rektor pražské univerzity Jan Jindřich Turba a jeho rodina (K postavení inteligence a úřednické šlechty v pobělohorských Čechách), s. 41-53; VÁVRA, Jaroslav: Zapomenutá doktorská disertace o Jaroslavu Haškovi (Ke vztahům mezi posluchači a profesory Karlovy univerzity za fašistického ohrožení ČSR), s. 55-68; SYLLABA, Theodor (ed.): Dopisy lipských profesorů Leskiena a Wislicena ke sporu o pravost Rukopisu královéhradeckého, s. 71-89.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 23 (1983), Fasc. 1


ČORNEJ, Petr: Tzv. kronika univerzity pražské a její místo v husitské historiografii, s. 7-25;


URFUS, Valentin: Slavnostní disputace na pražské filozofické fakultě v r. 1668 a její básnická oslava (K otázce šlechtické inteligence v pobělohorských Čechách), s. 27-35; POLIŠENSKÝ, Josef: Vilém Mathesius a počátky studia dějin angloamerické literatury a kultury na Univerzitě Karlově, s. 37-63; BERÁNEK, Karel: Příspěvek k nejstarším dějinám pražských univerzitních kolejí, s. 57-63; FECHTNEROVÁ, Anna-HOJDA, Zdeněk: Vztahy pražské univerzity k Vratislavi v 17. až 18. století, s. 65-76; URBAN, Zdeněk: Ke spolupráci Zdeňka Nejedlého s Jiřím Horákem v oblasti folkloristiky, s. 77-93.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 23(1983), Fasc. 2


ČORNEJ, Petr: Zdeňka Nejedlého léta učňovská a vandrovní, s. 7-42; MATES, Pavel: K problematice rozvoje vysokých škol v letech 1945-1947, s. 43-60.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 22 (1982), Fasc. 1


Vaněček, Václav: „V Praze budou… dvě university…“, s. 7-14; Čedík, Miloslav: Národnostní otázka a rozdělení pražské univerzity, s. 15-25; Litsch, Karel: F. L. Rieger o univerzitní otázce v českém sněmu roku 1866, s. 27-33; Havránek, Jan: Česká univerzita v jednání rakouských úřadů do roku 1881, s. 35-69; Niklíček, Ladislav – Manová, Irena – Hájek, Bohumil: Profesor Vojtěch Šafařík a počátky výuky chemie na české univerzitě v Praze, s. 71-93; Syllaba, Theodor: První český vědecký seminář na pražské univerzitě (Gebauerův slovanský seminář), s. 95-112; Urfus, Valentin: Právní romanistika na české univerzitě v Praze před sto lety. K zakladatelskému dílu Leopolda Heyrovského, s. 113-121; Hlaváčková, Ludmila: Vybudování teoretických ústavů české lékařské fakulty v letech 1883-4, s. 123-152


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 22 (1982), Fasc. 2


ŠMAHEL, František: Univerzitní kvestie a polemiky mistra Jeronýma Pražského, s. 7-41; RAKOVÁ, Ivana: Činnost pražské univerzity v době bavorského kralování v Čechách (1741-1743), s. 43-64; SVATOŠ, Martin: Univerzitní působení filologa Josefa Krále, s. 65-108.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 21 (1981), Fasc. 1


PEŠKOVÁ, Jaroslava: Problémy filozofického myšlení v Praze doby Karla IV., s. 7-25; ŠMAHEL, František: Kvodlibetní diskuse ke kvestii principalis mistra Michala z Malenic roku 1412, s. 27-52; ROZSÍVALOVÁ, Eva: Doktoři a profesoři pražské lékařské fakulty a jejich vztahy k Leopoldinsko-Karolinské akademii do konce 18. století, s. 53-65; HAVRÁNEK, Jan: František Palacký a Univerzita Karlova, s. 67-81.


Cena: 15.00 Kč


AUC-HUCP, T. 21 (1981), Fasc. 2


RAKOVÁ, Ivana: Bouře studentů pražské univerzity ve druhé polovině 17. století, s. 7-21; MARTÍNEK, Jan: Humanistická škola na Hasištejně, s. 23-47; ŠMAHEL, František: Jan Hus a viklefské pojetí universálií, s. 49-68; KADLEC, Jaroslav (ed.) : Literární polemika mistrů Jakoubka ze Stříbra z Brodu o laický kalich, s. 71-88.


Cena: 15.00 Kč


Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis


Tomus 1-20 (1960-1980)


Obsah a rejstříky ročníků I-XX (1960-1980) – In: AUC-HUCP. T. 20, Fasc. 2


Jednotlivá čísla obsahují články (včetně resumé v němčině), recenze, referáty, zprávy.


Cena: 15.00 Kč


Poslední změna: 20. květen 2016 09:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám